GEBRUIKERSVOORWAARDEN KREADOE ON DEMAND

April 2022

1          ALGEMEEN

 1. KreaDoe On Demand (“Platform”) is ontwikkeld door Jaarbeurs B.V. (“Jaarbeurs”, “wij” of “ons”) en is bedoeld voor hobbyisten, doe-het-zelvers en bezoekers of fans van KreaDoe.(“je” of “jij”). Met het Platform kun je tegen afname van een abonnement DIY- en workshopvideo’s bekijken over allerhande creatieve hobby’s. De video’s worden beschikbaar gesteld door exposanten van de KreaDoe beurzen.
 2. Op het gebruik van het Platform zijn deze gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) van toepassing. We verzoeken je de Gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen voordat je deze accepteert.
 3. Het gebruik van het Platform is in beginsel bedoeld voor volwassenen. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dan dienen je ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming te geven voor het gebruik van het Platform. Door de Gebruikersvoorwaarden te accepteren, verklaar en garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

2.        BETALING EN TOEGANG TOT HET PLATFORM

  1. Tegen betaling van EURO 5,00 verschaft Jaarbeurs je toegang tot het Platform voor een periode van drie maanden. De periode van drie maanden wordt niet automatisch verlengd. Het staat de gebruiker vrij een abonnement steeds te verlengen voor een duur van drie maanden na afloop van een periode. Als een abonnement tussentijds verlengd wordt, start de periode waarin het abonnement geldig is weer opnieuw. Verlengen heeft dus pas zin nadat de huidige periode is afgelopen.
  2. Indien je een geldige couponcode hebt ontvangen via Jaarbeurs dan kan je deze gebruiken om gratis of met korting toegang te krijgen tot het Platform.
  3. Je account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan een derde toegang te verschaffen tot je account door je gebruikersnaam en wachtwoord te delen met de betreffende derde. Indien je weet of vermoedt dat een derde je inloggegevens kent, dan dien je het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact op te nemen met ons via de contactgegevens in artikel 8.
  4. Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om jouw toegang tot het Platform te blokkeren, bijvoorbeeld in het geval dat meerdere malen een onjuiste gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt ingevoerd, bij verdenking van (het verschaffen van) ongeautoriseerde toegang of indien het Platform in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden wordt gebruikt. Jouw recht om het Platform te gebruiken eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat wij je toegang blokkeren. Als het gebruik van het Platform is geblokkeerd, verzoeken wij je contact op te nemen met ons via de contactgegevens in artikel 8.
  5. Indien je geen gebruik maakt van de toegang tot het Platform of wanneer je account geblokkeerd wordt door ons, geeft dit je geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
  6. Je kunt je account op elk moment verwijderen door via de functionaliteit in het Platform of door contact op te nemen met ons via de contactgegevens in artikel 8.

3          GEBRUIK VAN HET PLATFORM 

  1. Het Platform mag uitsluitend worden gebruikt met in achtneming van toepasselijke wetgeving en deze Gebruikersvoorwaarden.
  2. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden, toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering en de algemeen in het maatschappelijk verkeer geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
   1. het (laten) omzeilen of verwijderen van technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen;
   2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   3. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
   4. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen of inbreuk maken op hun persoonlijke levenssfeer;
   5. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen;
   6. dit Platform en de diensten en informatie die via het Platform worden aangeboden geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jaarbeurs.
  3. Je blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou verstrekte informatie via het Platform.

4             INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder in ieder geval begrepen de auteursrechten, merkrechten en databankrechten – die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit (onderdelen van) het Platform berusten bij ons of onze licentiegevers.
  2. Ieder gebruik van het Platform en/of (onderdelen) van haar inhoud voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden is niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ons.

5             BESCHIKBAARHEID VAN PLATFORM EN INFORMATIE

  1. Wij streven ernaar om je via het Platform steeds correcte en actuele informatie te geven, maar het kan gebeuren dat de informatie die is opgenomen op het Platform onjuist, niet actueel of ongeschikt is voor het door jou beoogde doel.
  2. Wij streven naar een redelijke beschikbaarheid van het Platform en de inhoud. Echter, storingen, beperkingen, gebreken en onderbrekingen kunnen zich voordoen en zijn geen tekortkoming. Wij zullen dan ook ons best doen zo spoedig mogelijk de beschikbaarheid te herstellen.
  3. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met:
   1. het gebruik van het Platform door jou in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden; of
   2. het raadplegen of gebruiken van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot schade ontstaan als gevolg van eventuele fouten of, onvolledigheden, foutieve informatie, storingen of onderbrekingen op het Platform.

6            PRIVACY

   1. Op het gebruik van het Platform is het privacy statement van Jaarbeurs onverkort van toepassing. Deze kan je hier vinden.

7            OVERIGE

   1. Wij hebben het recht hebben om:
    1. deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen; en/of
    2. de (functionaliteiten op het) Platform uit te breiden, te wijzigen of te beëindigen.
   2. Bij wijziging van de Gebruikersvoorwaarden zullen wij je informeren via het Platform en krijg je de gelegenheid om, als je het niet eens bent met de wijziging, het gebruik van het Platform te beëindigen.
   3. Via het Platform is toegang tot externe bronnen mogelijk die door derden worden aangeboden. Jaarbeurs is niet verantwoordelijk voor deze externe bronnen en heeft geen zeggenschap over deze bronnen. Jaarbeurs is om die reden niet verantwoordelijk voor de content en beschikbaarheid van deze externe bronnen.
   4. In het geval een of meerdere bepaling(en) in deze Gebruikersvoorwaarden niet verbindend blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan.
   5. Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Gebruikersvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

8         CONTACT

 1. Dit Platform wordt aangeboden door:
  Jaarbeurs B.V.
  PO Box 8500
  3503 RM Utrecht
 2. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ons via info@jaarbeurs.nl of telefoonnummer: +31(0)30 295 5911

Meest recente update: 15 april 2022